ENTITATS COL·LABORADORES

AVANTATGES PER ALS SOCIS

ACTIVITAT

KNOWLEDGE MEDIA, SL, com a empresa propietària del producte AUREO i de l’aplicació per a Android i IOS anomenada AUREOAPP amb la finalitat que es pugui gaudir amb les idees clau dels millors llibres de no ficció amb Aureolibros que es poden escoltar o llegir en menys de 20 minuts i sent uns dels seus objectius el suport i promoció d’activitats orientades a la divulgació i formació de la cultura de Compliment Normatiu o Compliance dins de les organitzacions institucionals, empresarials i professionals.

BENEFICI SOCIS

Ofereixen accés il·limitat al seu contingut amb un 10% extra de descompte i possibilitat de sol·licitar resum de llibres a la carta.

ACTIVACIÓ DEL CONVENI:

Contactar amb: Marc Sabadí marc@aureoapp.com

 

ACTIVITAT

COEIC és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia que agrupa el col·lectiu dels Enginyers Industrials de Catalunya i té com a fins els propis de les corporacions professionals. Entre aquests es destaca la representació, promoció i defensa dels interessos dels enginyers industrials de Catalunya així com la realització de tasques de formació per a aquests mitjançant la celebració de jornades tècniques, congressos etc.

BENEFICI SOCIS

Facilitar el establecimiento de descuentos o invitaciones a los asociados de COMPCAT por la asistencia a aquellas jornadas técnicas, congresos, formaciones etc. que puedan ser organizados por el COEIC y que puedan ser de interés por los asociados de COMPCAT

ACTIVACIÓ DEL CONVENI:

Contactar amb: administracio@compcat.cat

ACTIVITAT

 

BENEFICI SOCIS

Facilitar l’establiment de descomptes de el 10% com a mínim de les tarifes oficials, o invitacions sense cost, als associats de COMPCAT per l’assistència a aquells cursos presencials, cursos “online”, webinars, jornades tècniques, congressos, taules de debat, o un altre tipus d’esdeveniments formatius etc. que puguin ser organitzats per la mercantil i que puguin ser d’interès pels associats de COMPCAT.

Facilitar COMPCAT la informació gràfica (en format pdf, jpg, banner o similar) necessària en relació amb els cursos presencials, cursos “online”, webinars, jornades tècniques, congressos, taules de debat, o un altre tipus d’esdeveniments formatius etc. que convoqui indicant el descompte o invitació aplicats.

ACTIVACIÓ DEL CONVENI:

Contactar amb: administracio@compcat.cat

ACTIVITAT

BENEFICI SOCIS

Facilitar l’establiment de descomptes de el 10% com a mínim de les tarifes oficials, o invitacions sense cost, als associats de COMPCAT per l’assistència a aquells cursos presencials, cursos “online”, webinars, jornades tècniques, congressos, taules de debat, o un altre tipus d’esdeveniments formatius etc. que puguin ser organitzats per la mercantil i que puguin ser d’interès pels associats de COMPCAT.

Facilitar COMPCAT la informació gràfica (en format pdf, jpg, banner o similar) necessària en relació amb els cursos presencials, cursos “online”, webinars, jornades tècniques, congressos, taules de debat, o un altre tipus d’esdeveniments formatius etc. que convoqui indicant el descompte o invitació aplicats.

ACTIVACIÓ DEL CONVENI:

Contactar amb: administracio@compcat.cat

ACTIVITAT

UAO CEU, creada per Llei 20/2003, de 4 de juliol, de Parlament de Catalunya, és l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi. En virtut de l’autonomia universitària que li reconeixen la Constitució espanyola i la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, a la universitat li competeix realitzar qualsevol activitat necessària per a l’adequat compliment dels seus fins. Així, la UAO CEU, fidel a l’humanisme cristià que presideix el seu ideari, persegueix la formació integral dels seus alumnes i professors, per tal de capacitar-los per al pensament crític i de preparar-los per a l’exercici d’activitats científiques i professionals a l’servei de la societat

BENEFICI SOCIS

L’objecte d’aquest conveni marc és establir els principis bàsics de col·laboració entre la UAO CEU i COMPCAT per al desenvolupament de projectes, programes i activitats de recerca i formació.

DESENVOLUPAMENT DEL CONVENI MARC
En el desenvolupament de el present conveni s’adoptaran els convenis específics necessaris per a cada projecte, programa o activitat, i les parts acordaran el seu contingut. En tot cas, els acords específics de contenir al menys els següents aspectes: la definició d’objectius, descripció de el pla de treball i les fases de la mateixa, el pressupost i els mitjans humans i materials que es requereixin.

ACTIVACIÓ DEL CONVENI:

Contactar amb: Núria Rodríguez parra2@uao.es

ACTIVITAT

CORESOL-Software ofert sota llicència (SaaS) consistent en un canal de denúncies i plataforma de gestió de les mateixes.

BENEFICI SOCIS

BCN RESOL ofereix un descompte del 12% sobre el preu de venda a el públic (IVA a part), a tots els associats de COMPCAT, en l’adquisició de llicències anuals de CO-RESOL, que inclou el canal de denúncies i la plataforma de gestió. BCN RESOL ofereix també un descompte del 12% sobre el preu de venda a el públic (IVA a part), a tots els associats de COMPCAT, en l’adquisició dels serveis de configuració i posada en marxa de CO-RESOL (obligatoris amb la primera llicència

ACTIVACIÓ DEL CONVENI:

Contactar amb: Josep Fígols Marín co-resol@bcnresol.com

ACTIVITAT

Suport i promoció d’activitats orientades a la divulgació i formació de la cultura de Compliment Normatiu o Compliance dins de les organitzacions institucionals, empresarials i professionals, mitjançant la seva col·laboració per a la realització d’esdeveniments culturals, sessions formatives i informatives, programes i projectes educatius, així com l’edició, publicació, distribució i venda de llibres d’aquesta matèria, de forma pròpia o col·laborant amb altres institucions.

BENEFICI SOCIS

Facilitar, sobre la base dels seus Preus de venda a el Públic (PVP), un descompte de el 10% a tots els Membres associats a COMPCAT, quan aquests contracten els serveis o productes oferts per ATELIER.

ACTIVACIÓ DEL CONVENI:

Contactar amb: Eduard Petipieere Mas petitpierremas@yahoo.es

Scroll to Top