Política de privacitat

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades), li informem que les dades personals que ens subministri a través del portal web, via telefònica, o per correu electrònic seran tractats de forma confidencial i passaran a formar part d’un fitxer titularitat de COMPCAT – Associació Catalana de Compliance.

Les seves dades personals seran utilitzades per atendre la seva petició d’informació, la gestió i prestació dels serveis oferts i per a l’enviament de futures comunicacions comercials que poguessin ser del seu interès.

Tanmateix, li informem que pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de conformitat al previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades), mitjançant sol·licitud per escrit, acreditant la seva identitat juntament amb una còpia del DNI/NIE, dirigit a COMPCAT – Associació Catalana de Compliance, Carrer Balmes, núm. 129 bis, 1º 1ª A, de Barcelona (08009).